Hoitokodin arvot

Hoitokoti Linnanneidossa noudatettavat arvot ovat

Turvallisuus
- avun saaminen ympärivuorokautisesti

- ammattitaitoinen henkilökunta, joka tuntee asukkaan elämänhistorian ja persoonallisuuden

- tiloissa ja sisustuksessa huomioitu liikuntarajoitteisuus

- asukkaalla hoitajakutsuranneke

- hyvän olon tavoittelu sekä pahan olon ja kärsimyksen lievitys on kaikkien asukkaitten   yhtäläinen oikeus

- kosketuksen käyttö sanallisen viestin vahvistajana

- rauhallinen ympäristö

Yksilöllisyys
- asukkailla on oikeus omaan rauhaan

- asukkaalla on oikeus saada palvelut oma vuorokausirytminsä huomioiden

- asukkaan kannustaminen itsenäiseen toimintaan ja omatoimisuuteen

- asukkaalla on oikeus ilmaista omat tunteensa ja tulla kohdatuksi omana itsenään

- asukkaan omien tilojen kunnioittaminen

- omien tavaroiden ja vaatteiden salliminen

- läheisten ja omaisten osallistuminen hoitoon mahdollisuuksiensa mukaan

Arvokkuus
- huumorin käyttö hoitotyössä; positiivinen mieliala palauttaa asioita muistiin ja vahvistaa   asukkaan elämänhallinnan tunnetta

- jokaisen asukkaan mahdollisimman laadukkaan elämän edistäminen

- asukkaan omien toiveiden huomioiminen hoitotilanteessa ja hänen reviirinsä huomiointi

- jokaisella asukkaalla omahoitaja

- silmiin katsominen

Kuntouttava hoitotyö
- hoito perustuu asukkaan omiin voimavaroihin (yksilöllinen kuntoutus)

- asukkaat voivat omasta tahdostaan riippuen osallistua yhteiseen toimintaan

- yhteiset toimintatuokiot

Työntekijöiden ammattitaito ja jaksaminen

- henkilökunta on ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta. Ammattitaitoa ylläpidetään   täydennyskoulutuksilla

- työtä tehdään suurella sydämellä ja noudattaen yhteisiä hoitolinjoja

- moniammatillinen tiimityö

- avoin työilmapiiri, missä työntekijöillä on hyvä olo ja motivaatio